Play in the rain

 

Large leaves like monumental dewcaps catch the raindrops. You hear a rattling sound in  as you sit under the roof. The water is collected in the roof surface and then passed on in a drainage system that eventually reaches collection areas where the children can use the water in the play. In Gothenburg it often rains.
Here are shallow water pools formed in the concrete that you can cycle through or splash in with the rubber boots. There is a large leaf in concrete with meandering gutters and cavities in the middle where you can stick your head up, where the water can be led or stopped by temporary sand builds. The leaf table is available for play with sand and water. Climbing clouds in thunderstorm blue which is like a heavy rain shower. The design was created after a citizens’ dialogue where the Gothenburg citizens seemed to think about what makes the city fantastic even when it rains and that it is fun to play in the rain too. The kids love the rain. Adults should remember rainwear and change clothes. O2 landskap, Thomas Nordström and Annika Oskarsson

Foto Ulf Celander

regnlek

Regnlek 2019

Renströmsparken Göteborg 2019 i samarbete med 02 Landskap Thomas Nordström och Annika Oskarsson

Stora blad likt monumentala daggkåpor fångar regndropparna. Man hör ett smattrande ljud i regnet när man sitter under taken. Vattnet samlas upp I takytan och leds sedan vidare I ett rännsystem som till slut når uppsamlingsytor där barnen kan använda vattnet i leken. I Göteborg regnar det ofta.

Här finns grunda vattenpölar formade I betongen som man kan cykla genom eller plaska i med gummistövlarna. Det finns ett stort blad I betong med meandrande rännor och håligheter mitt I där man kan sticka upp huvudet, där kan vattnet ledas eller stoppas av tillfälliga sandbyggen. Bladbordet är tillgängligt för lek med sand och vatten. Klättermoln i åskmolnsblått som är som en kraftig regnskur, spön i backen. Gestaltningen tillkom efter en medborgardialog där Göteborgarna tyckt till om vad som gör staden fantastisk även när det regnar och att det är kul att leka även i regn. Barnen älskar regnet. De vuxna bör komma ihåg regnkläder och ombyteskläder. Foto Ulf Celander

Solvingar Helsingborgs Lasarett

 

Solvingar Helsingborgs lasarett 2019

Insekterna framför sjukhuset samlar in solens strålar, eller snarare energin som solen utstrålar.Energin kan sedan användas till allt det som vi använder energi till. Uppvärmning ljus elektrisk utrustning och apparater med mera.

Figurerna är en slags metafor för tillfrisknandet det personliga och jordens. Med hjälp av förnybara energikällor pågår en läkningsprocess. De är uppenbarelser som lånat sitt uttryck från både naturen och från det som människor konstruerar.

Under den ljusa delen av året och under timmarna med dagsljus samlas energin in. Under den mörka tiden på dygnet och på vintern avges energin i form av ljus. Det fungerar som en slags andning.Energin från solen är i princip oändlig. System för att utvinna solenergi har senaste åren utvecklats långt. Idag anläggs stora arealer med solpaneler som ekonomiskt kan konkurrera med fossil energi.

Vi tänker att gestaltningen innehållsmässigt förhåller sig till sammanhanget sjukhus och vård genom att det finnstekniska och funktionella element (solceller) i konstverket som är positivt betingade och i tanken analoga med hur olika slags medicinteknik idag hjälper människor att bli friska och leva ett långt rikt liv.Medicinering eller kirurgi innebär att vi aktivt påverkar kroppen och dess olika biologiska processer. Artificiell teknik möter det det organiskt levande med framgång. Forskning leder till att vi kan bota nya sjukdomar och öka livslängden ytterligare.

Det handlar i grunden om omsorg: om kroppen, om människan, om naturen om klimatet och om jorden. Att vi hittar hållbara lösningar på problem. Att vi kan känna trygghet och optimism känns viktigt idag och kanske speciellt i situationer när vi behöver vård.

Forskning, medicinska framsteg och naturliga processer samverkar.Bisamhället och dess struktur bildar ett mönster som blir sittytor.Binas osynliga arbete med att pollinerad växter så att de skall kunna bära frukt är en annan bärande tanke. Bina samarbetar i samhällen och utför olika uppgifter för att tillsammans samla honung och överleva vinterhalvåret när inga blommor blommar. Naturen har sinnrika sätt att organisera sig. Sjukhuset är ett samhälle i sig med olika specialiserade avdelningar och med sin arbetsfördelning mellan olika kompetenser.Insekterna är en kombination av natur och kultur. Natur som inspiration och förebild för olika tekniska lösningar. I samarbete med Thomas Nordström

Bergen Resources

 

Resources Bergen 2019

Grundidén är en organisk form inspirerad från naturen och det maritima som möter det motsatta det konstgjorda, det konstruerade, det urbana genom materialiteten rostfritt stål. Det blir ett möte, en krock, eller en ambivalens mellan polariteter. Source betyder källa, upphov, ursprung, upprinnelse…Re är ett prefix som har betydelsen åter, före, innan. Sätter man ihop det till Re-Source så återvänder vi tillkällan, tillbaka till ruta ett, tillbaka i historien för att undersöka vad som har hänt, bakgrunden, förutsättningarna.

De nedre delarna av skulpturen kan associeras till ben, rötter tentakler eller sensorer. De är stadigt förankrade och riktar sig nedåt, till sjöns botten eller bakåt i historien. Resource betyder också resurs, tex material, mark eller vattenareal som kan exploateras, utvecklas till olika funktioner. Det kan också handla om immatriella resurser som kulturhistorska värden, myter, optimism, eller kunskaper och kompetens(Human Resources). I samarbete med Thomas Nordström foto Hilde Angel Danielsen

contact

Annika Oskarsson

Björnsongat 62

16844 Bromma

mail@annikaoskarsson.com

+46733269315

www.annikaoskarsson.com

studio

Ranhammarsv.20 C 1 tr

16867 Bromma

kontakt

Annika Oskarsson

Björnsongat 62

16844 Bromma

mail(at)annikaoskarsson.com

+46733269315

www.annikaoskarsson.com

ateljé

Ranhammarsv.20 C

16867 Bromma

Syklus sv

Syklus
Vattnets kretslopp, vattnet flödar kontinuerligt mellan havet, atmosfären, sjöar, älvar, bäckar, grundvattnet och allt som lever.
Den intilliggande älven lever sitt ständiga liv. Den för med sig vatten från fjällen längre bort och högre upp.  Sommartid bär den med sig måttligt med vatten men när snön smälter på våren stiger vattnet och älven blir stor bred och full av kraft. Vattnet är ett pulserande flöde.
Molnet och regnet är en annan del av kretsloppet. Det är när det regnar som man ser och upplever vattnets flöde. När det regnar återförs sötvattnet, färskvattnet till marken och jorden.  Nytt liv kan uppstå och frodas.
Molnen befinner sig i luften svävandes på olika höjd över markytan.
Molnen antar olika former. Alla har vi tittat på och associerat kring vad molnformationer ser ut som. Man ser det som för tillfället upptar ens tankar.
Bitarna som formen utgörs av är triangulära. De bildar oregelbundna former. Det gör att man även kan associera till snö, iskristaller och isberg, en annan form av vatten. Syklus handlar om naturen och miljöns kretslopp. Material; rostfritt stål,
polycarbonatskivor, LED belysning

Huskvarna Municipality

Space textile in cooperation with The friends of Handicraft

Huskvarna town hall  Aviators

 Outlines and insights with Thomas Nordström

Where do I start and end?
Where does space start and end? How can something be endless? Is there life in other solar systems and galaxies?

Magic  and scary when we think of space. How far will you be able to travel in the future? The space is a metaphor, the possibility of learning is endless.

 

The aviators are like hybrids with possible associations for craft, boats and musical instruments.

One can imagine that they can both cross oceans and fly between continents and give their passengers global outlook.

The bodies are stable wooden constructions built with a variety of different types of wood: oak, birch, ash, walnut.
They have a tactile, durable, waxed surface, they are hollow and relatively lightweight.

Huskvarna Stadshus utblickar och insikter

Rymd Huskvarna stadshus textil i samarbete med Handarbetets vänner

Del av gestaltningen Utblickar och insikter med Thomas Nordström

Var börjar och slutar jag?
Var börjar och slutar rymden? Hur kan något vara oändligt? Finns det liv i andra solsystem och galaxer?

Magiskt lockande och skrämmande tänker vi oss rymden. Hur långt kommer man att kunna resa i framtiden? Rymden är en metafor för att möjligheten till lärande är oändligt.

Montage flygare

Flygarna är som hybrider med möjliga associationer till farkoster, båtar och musikinstrument.

Man kan tänka att de både kan kan korsa oceaner och flyga mellan kontinenter och ge passagerarna globala utblickar.

Kropparna är stabila träkonstruktioner uppbyggda med en mångfald av olika träslag: ek, björk, ask, valnöt.
De har en taktil, tålig, vaxad yta, de är ihåliga och relativt lätta.

Golvintarsia mässing i kalksten

Work

Bergen Resources
Solvingar Helsingbords lasarett
Huskvarna outlooks and Insights
Kontinuum Trondheim
Bubbles Stavanger
Wings flying Ullerud
On Route Vaggeryd
Aviator Tynset
Wawes before now later Ängelholm
Syklus Lilleström
Where do you want to go?
Buzz Kil
16 seas 64 ships Kristiansand
Everybody meets everyone Rambergsvallen
Message to Arrivals Tromsø
Choreography Lier
Base Camp Lillesand
Ash grove Frustuna Church
Man his senses and Drives KTH
Threads
Things in Memory Haninge